PRO-Net fiber reinforcement significantly increase the mechanical, optical and manufacturing properties of prosthetic devices, prolong their durability and improve the performance

R
PRO-Net fiber reinforcement significantly increase the mechanical, optical and manufacturing properties of prosthetic devices, prolong their durability and improve the performance
R
PRO-Net fiber reinforcement allows thinner base and a smaller cross section of prosthetics compared to the unreinforced acrylates, thus reducing the total mass of the prosthesis and facilitating its use.
R
PRO-Net fiber reinforcement exhibits superior optical properties than other available PMMA reinforcement made of other materials (Cu-Cr alloy, Au alloy and other).

Mechanical properties

PRO-Net is a professional pre-impregnated mesh reinforcement made of E-glass fibers woven in mutually perpendicular directions, thus ensuring controlled mechanical isotropic, ie optimal characteristics in the optimal directions for prosthetic applications. PRO-Net fiber reinforcement has the weaving density of 216 g/cm2 (± 5%) which gives the optimal structure to achieve superior mechanical properties.

The basic mechanical properties of PRO-Net fiber reinforcement are:
5
Modulus of elasticity: 80.000 MPa
5
Density: 2.550 kg/m3
5
Compressive strength: 4.500 MPa
5
Tensile strength: 1.950 MPa

The structure of the PRO-Net fiber reinforcement:

In the laboratories the mechanical properties of PMMA (acrylic) specimens reinforced by PRO-Net fiber reinforcement was compared to the properties of non-reinforced PMMA material.

In the laboratories the mechanical properties of PMMA (acrylic) specimens reinforced by PRO-Net fiber reinforcement was compared to the properties of non-reinforced PMMA material.

In dental prosthetics, certainly the most important test of applied materials is 3 points bending test (ISO 6872). The results of 3 points bending test for PMMA (acrylic) specimens and PMMA specimens reinforced by PRO-Net is shown in the following table:
  PMMA PMMA reinforced with PRO-Net
Maximum force: 159,4 N 261,9 N
The maximum deflection: 2,4 mm 3,7 mm
Tensile Strength: 41 MPa 67,2 MPa
These results can be also presented graphical:
The maximum force
 • PMMA
 • PMMA reinforced with PRO-Net
The maximum fold
 • PMMA
 • PMMA reinforced with PRO-Net
Tensile strength
 • PMMA
 • PMMA reinforced with PRO-Net

In addition to superior mechanical properties PRO-Net fiber reinforcement has dominant other properties important for dental application.

R
PRO-Net fiber reinforcement is made in EU by weaving of transparent glass fibers. After weaving PRO-Net reinforcement get the light color which provides the translucency of reinforced acrylate and poor visibility inside the prosthesis after reinforcement
Q
There is no need for any adhesive bond, impregnation nor any additional coating to achieve chemical bonding of PRO-Net fiber reinforcement and acrylic!
0
PRO-Net fiber reinforcement is delivered in two pre-shaped forms: for upper and lower dentures. PRO-Net fiber reinforcement for upper dentures has the lines that enable the modification of its shape according the needs of each individual work. PRO-Net fiber reinforcement for lower dentures can be also used for the repairing of prosthesis fractures. PRO-Net fiber reinforcement can be tailored to the shape and dimensions suiting the fracture surfaces.

%

By use of PRO-Net fiber reinforcement in repair of broken dentures their mechanical properties significantly increasing, it provides almost 70% higher strength, which significantly reduces the risk of re-fracture

PRO-Net fiber reinforcement is packed by two reinforcement in one packet: one PRO-Net reinforcement for upper dentures and one PRO-Net reinforcement for lower dentures or for repair works.

In addition to the packages, PRO-Net fiber reinforcement is shipped in boxes that contain ten packets, ie a total of 20 PRO-Net fiber reinforcement.

Manual

Reinforcement of PMMA (acryilic)

 1. Check that the shape and dimensions of the PRO-Net  fiber reinforcement correspond to actual work. If necessary, cut it at the specified lines
 2. In the prepared cuvette to enter half of the planned amount of acrylate
 3. Put the PRO-Net  fiber reinforcement over the acrylate
 4. Used the “spacer” foil over the PRO-Net  fiber reinforcement to evenly positioned it in the middle of acrylate
 5. Remove “spacer” foil
 6. Fill the cuvette with the rest of the acrylate
 7. Close cuvette and polymerized prosthesis

Manual

Denture repair

Contact

If you are interested in cooperating with us,
please contact us at pro-net@prodentis.hr

PRO-Net ojačala značajno poboljšavaju mehanička i uporabna svojstva protetskih radova te im produžuju trajnost.

R
PRO-Net ojačala značajno poboljšavaju mehanička i uporabna svojstva protetskih radova te im produžuju trajnost.
R
PRO-Net ojačala omogućuju izradu proteza tanje baze i manjeg poprečnog presjeka u odnosu na neojačane akrilate, čime se smanjuje ukupna masa proteze i olakšava njeno korištenje.
R
PRO-Net ojačala imaju superiorna optička svojstva u odnosu na dostupna ojačala baza proteza izrađena od dugih materijala (Cu-Cr legure, Au legure i sl.).

Mehanička svojstva

PRO-Net je predimpregnirana profesionalna mrežica izrađena od E-staklenih vlakna tkanih u međusobno okomitim smjerovima čime je osigurana kontrolirana mehanička izotropnost, tj. usmjerenost svojstava u optimalnim smjerovima za protetsku primjenu. Izborom materijala i odgovarajuće tehnike tkanja dobiva se gustoća PRO-Net mrežice od 216 g/cm2 (±5 %) što predstavlja optimalnu strukturu za postizanje superiornih mehaničkih svojstava.

Osnovna mehanička svojstva materijala PRO-Net mrežice su:
5
modul elastičnosti: 80.000MPa
5
gustoća: 2.550 kg/m3
5
tlačna čvrstoća: 4.500 MPa
5
vlačna čvrstoća: 1.950 Mpa

Struktura PRO-Net materijala:

Tijekom razvoja PRO-Net ojačala provedena su kompleksna ispitivanja i optimizacija strukture i oblika materijala ojačala.

Provedena su detaljna laboratorijska ispitivanja i usporedbe mehaničkih svojstava akrilata ojačanih sa PRO-Net ojačalom i neojačanih akrilata.

Za primjenu u protetici svakako su najvažniji rezultati ispitivanja testom savijanja u 3 točke (ISO 6872). Usporedba rezultata ispitivanja akrilata ojačanih s PRO-Net ojačalom I neojačanog akrilata prikazana je u slijedećoj tablici:
  Akrilat Akrilat ojačan s PRO-Net
Maksimalna sila: 159,4 N 261,9 N
Maksimalan progib: 2,4 mm 3,7 mm
Savojna čvrstoća: 41 MPa 67,2 MPa
Grafička usporedba svojstava akrilata ojačanih s PRO-Net ojačalom i neojačanih akrilata
Maksimalna sila
 • Akrilat
 • Akrilat ojačan s PRO-Net
Maksimalan pregib
 • Akrilat
 • Akrilat ojačan s PRO-Net
Savojna čvrstoća
 • Akrilat
 • Akrilat ojačan s PRO-Net

Osim superiornih mehaničkih svojstava PRO-Net ojačala imaju dominantna i uporabna svojstva.

R
Izrađena su u EU od prozirnih staklenih vlakana koja nakon pletenja dobivaju svijetlu boju što osigurava translucentnost nakon ojačanja akrilata i slabu vidljivost unutar proteze nakon ugradnje.
Q
Prilikom upotrebe NIJE potrebno dodavati adheziv, bond, impregnaciju niti bilo kakvo dodatno sredstvo za postizanje kemijske sveze ojačala i akrilata!
0
Ojačala se isporučuju predoblikovana u dva oblika: za gornju i za donju protezu. Dodatno, na ojačalima se nalaze linije koje omogućuju oblikovanje I dimenzioniranje ojačala prema potrebama svakog individualnog rada. Za potrebe popravka loma proteza PRO-Net je moguće krojiti prema dimenzijama lomne linije.

%

Ugradnjom PRO-Net ojačala pri popravku slomljene proteze osigurava se gotovo 70% veća čvrstoća čime se značajno smanjuje mogućnost ponovnog loma

PRO-Net ojačala su pakirana po dva ojačala u jednom paketiću: jedno ojačalo za gornju protezu i jedno ojačalo za donju protezu odnosno za popravke radova.

Osim u paketićima, PRO-Net ojačala se isporučuju u kutijama u kojima se nalazi po deset paketića, tj. ukupno 20 ojačala.

Prednosti PRO-Net u odnosu na konkurentna metalna i nemetalna ojačala:

PRO-Net komplet sadržava dva ojačala s unaprijed predviđenim funkcijama – za ojačanje gornje proteze, te za ojačanje donje proteze odnosno reparaturne radove.
Predefinirani PRO-Net oblik za gornju protezu: PRO-Net ojačala za gornju protezu dolaze u unaprijed pripremljenom univerzalnom obliku kojeg nije potrebno naknadno rezati ili na neki drugi način oblikovati.
Predefinirani PRO-Net oblik s ucrtanim krojnim linijama omogućuje da zubni tehničar kratkim rezovima po predviđenim linijama ojačalo na licu mjesta prilagodi različitim dubinama i oblicima nepca. Rezovi ni na koji način ne smanjuju nosivost i čvrstoću ojačanja.
Optimalan oblik i dimenzije: oblik i dimenzije PRO-Net ojačala su dizajnirani tako da ojačaju samo opterećene dijelove proteze gdje najčešće dolazi do inicijacije pukotine i lomova, a da istovremeno ne opterećuju masom i izgledom cijelu protezu. Time se izbjegavaju i eventualne poteškoće kod ugradnje zubi u protezu
Mogućnost krojenja ojačala za donje proteze: na PRO-Net ojačalu za donju protezu nalaze se krojne linije koje omogućuju oblikovanje mrežice prema zahtjevima svakog individualnog rada. Rezanjem ojačala po tim linijama moguće je dobiti oblike optimalne i za potrebe reparature oštećenih proteza.
Gustoća tkanja staklenih vlakna korištenih u PRO-Net ojačalima je znatno veća nego kod konkurentnih čime se postižu značajno veća mehanička otpornost. (Slika mikrostrukture PRO-Net ojačala u akrilnoj matrici, skenirajući elektronski mikroskop.)
Jednostavnost za primjenu i spremnost na korištenje bez ikakvih dodatnih pomagala: Primjena PRO-Neta ne zahtijeva apsolutno nikakvu dodatnu opremu, alat, grijalice, pegle, vakuum pumpe, preše i drugo. Kupnjom PRO-Net kompleta uz postojeći svakodnevni zubotehnički pribor imate sve potrebno za ojačanje protetskog rada.
#

Uputstvo za upotrebu

Ugradnja ojačala u proteze

 1. Provjeriti da li oblik i dimenzije PRO-Net ojačala odgovaraju konkretnom radu. Prema potrebi oblikovati ojačalo režući ga po za to predviđenim linijama.
 2. U pripremljenu kivetu unijeti polovicu planirane količine akrilata
 3. Preko akrilata postaviti PRO-Net ojačalo
 4. Na PRO-Net ojačalo postaviti «spacer» foliju kako bi se ojačalo ravnomjerno pozicioniralo u sredini akrilata
 5. Ukloniti «spacer» foliju
 6. Dopuniti kivetu s ostatkom zamiješanog akrilata
 7. Zatvoriti kivetu i polimerizirati protezu.
#

Uputstvo za upotrebu

Reparatura proteze

Kontakt

Ako ste zainteresirani za suradnju s nama, kontaktirajte nas na pro-net@prodentis.hr

6 + 5 =